Odkazy

Školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči v kraji Vysočina

Linka bezpečí

Jak vyplývá ze samotného názvu organizace, Sdružení bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Sdružení je dále členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI).

K naplňování našeho poslání slouží následující linky krizové intervence, které Sdružení provozuje:

Linka důvěry STŘED

Posláním Linky důvěry STŘED je prostřednictvím telefonického hovoru poskytovat pomoc lidem (především) z Vysočiny v obtížné životní situaci, kterou nemohou či neumí zvládnout vlastními silami. Poradenství a pomoc v krizi jsou poskytovány také formou e-mailu a chatu.

Cílem služby je uživatel, který:
– je zklidněný
– získal podporu ve zvládání své obtížné situace
– rozumí situaci, ve které se nachází
– má představu a potřebné informace o tom, jak svou situaci bude řešit
– ví, co je to linka důvěry a v jakých případech se na ni může obrátit

Služba je poskytována denně od 9 do 21 hodin, a to včetně víkendů a svátků. Provozní doba chatu je každý den v předem stanovených hodinách. Na e-maily odpovídáme do 48 hodin po přijetí dotazu.

Služba je poskytována celé populaci bez věkového omezení. Jsou to obecně děti, dospělí a senioři, kteří se nachází v subjektivně obtížné životní situaci. Služba je poskytována pouze v českém jazyce.

Zásady služby
– oboustranná anonymita – kontaktující osoby, pracovníků linky důvěry i adresy jejího sídla
– důvěrnost sdělených informací – mimo případy vymezené zákonem
– snadná dostupnost a možnost opakovaného kontaktu
– bezplatnost služby – služba je poskytována zdarma, volající hradí pouze telefonické spojení dle platných tarifů operátora
– stabilita služby
– vedení k nezávislosti na službě

Klokánek

Klokánek je  projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je změnit dosavadní nevyhovující systém ústavní výchovy a nahradit jej v co největší míře přechodnou rodinnou péčí na dobu, než se dítě může po vyřešení nebo zlepšení situace vrátit domů, nebo než je pro něj nalezena trvalá náhradní rodina (osvojení, pěstounská péče). Dosavadní praxe u nás je taková, že děti, o které se rodiče nemohou, nechtějí nebo nejsou schopni starat, končí nejčastěji v ústavu. Ročně je to více než čtyři tisíce dětí! Ve většině případů pro ně umístění do neosobní ústavní péče znamená další trauma, které často pociťují hůř než ponechaní v dosavadním prostředí, na které si již zvykly. Často dochází k přerušení sourozeneckých vazeb, protože děti do tří let jsou umísťovány do zařízení ministerstva zdravotnictví (kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti mladší tří let) a děti starší do školských zařízení, případně do ústavů sociální péče, které patří pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Přitom právě tam, kde selhávají rodiče, bývají sourozenecké vazby velmi silné. Na této situaci bohužel nic nezměnil ani nový zákon o ústavní výchově. Kolektivní péče má zejména u malých dětí za následek psychickou deprivaci, která se projevuje celkovým opožďováním vývoje a negativně ovlivňuje psychický a citový vývoj dítěte až do dospělosti, trvá-li tento stav delší dobu. Negativní následky ústavní výchovy se pak přenášejí i do dalších generací. Ten, kdo prožije dětství nebo jeho velkou část v ústavu, není obvykle schopen navazovat kvalitní a trvalé citové vztahy a jako rodič selhává, protože nemá dostatek vzorů rodičovského chování. Ročně opouští brány ústavů po dosažení zletilosti několik stovek dětí, které často nemají kam se vrátit a končí pak na ulici, v delikventních partách, v lepším případě v azylových domech.

OSEL Objective Source E-Learning

Internetový magazín s velkým množstvím zajímavých článků o vědě a technice. Nabízí články jak vlastní tvorby, tak kvalitní překlady ze zahraničních periodik. Články se mohou stát inspirací pro doplnění výuky a její aktualizaci. Celá řada textů je do určité míry kontroverzní (především rozhovory s nositeli Nobelových cen). Je možné je tedy využít jako námět na referáty či eseje pro žáky.